การตั้งค่า E-mail จาก Group Mail บน Office365 Print

  • 0

1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลังจากนั้น ใหเ้ลือกคำว่า Admin ตามรูป

2. ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Admin centers -> Exchange 

3. หลังจากเข้าสู่หน้า Exchange admin center ที่เมนูด้านซ้ายเลือกrecipients -> groups

4. แก้ไข Group โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่ Group ที่ต้องการตั้งค่า 

5. ด้านซ้ายมือ เลือก group delegation และเลือก + ที่หัวข้อ Send As

6. จากนั้น เลือก User ที่มีสิทธิ์ ส่ง Email ในชื่อ Group (สามารถเพิ่มไดห้ลายคนโดยกด add->) หลังจากนั้นกด OK 

7. เมื่อกด OK จากข้อที่ 6 แล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังรูป ให้กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ