CLOUD EMAIL HOSTING

เหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นรับส่งอีเมลโดยเฉพาะ ต้องการใช้งานหลาย ACCOUNT และเน้นใช้พื้นที่จำนวนไม่มาก

CLOUD EMAIL HOSTING OPEN XCHANGE

จำนวน 1 ACCOUNT
Disk Space 5 GB
รองรับการใช้งาน webmail, IMAP และ POP
รองรับการใช้งาน Calendar
รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์