การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ POP Print

  • MAIL, Cloud, MAILENABLE
  • 5

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP


1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ ดังรูป


           

 

 2. ทำการใส่รายละเอียดของ Email ดังนี้

     - ชื่อ : ชื่อผู้ใช้งาน

     - อีเมล : ใส่ Email Account เช่นในตัวอย่างจะเป็น pop@yourdomain.com

     - รหัสผ่าน : รหัสผ่าน Email Account

     - คำอธิบาย : ใส่ Email Account เรียบร้อยแล้วกดที่ถัดไป


 

 

3. ทำการเลือก POP และกรอกรายละเอียดข้อมูล Incoming Mail Server ของ Email ดังนี้

     - Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า เช่น mail.yourdomain.com

     - Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account

 

 

 

 4. กรอกรายละเอียดข้อมูล  Outgoing Mail Server ดังนี้

     - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

     - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account


5. จะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SSL ให้ตอบ ”ไม่” แล้วกดบันทึก

 

                                   


6. เข้าไปที่การ      แล้วเลือกที่บัญชีและรหัสผ่าน

     - ทำการเลือก Email Account ที่ต้องการจะตั้งค่า

7. เลือก Advance

     - Use SSL  เลือกเป็น OFF

     - Authentication เลือกเป็น Password

     - Server Port เป็น 110

8. ตรวจสอบการตั้งค่า  Outgoing Server เลือก Primary Server

9. ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าตามด้านล่างนี้

     - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

     - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account

     - Use SSL  เลือกเป็น OFF

     - Authentication เลือกเป็น Password

     - Server Port เป็น 25

(หากทำการตั้งค่าได้ถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นตอนที่ทำการ save และ sync)


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ