การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ IMAP Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 12

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ IMAP


1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ ดังรูป


           

 

 2. ทำการใส่รายละเอียดของ Email ดังนี้

     - ชื่อ : ชื่อผู้ใช้งาน

     - อีเมล : ใส่ Email Account เช่นในตัวอย่างจะเป็น [email protected]

     - รหัสผ่าน : รหัสผ่าน Email Account

     - คำอธิบาย : ใส่ Email Account เรียบร้อยแล้วกดที่ถัดไป


 
3. ทำการเลือก IMAP และกรอกรายละเอียดข้อมูล Incoming Mail Server ของ Email ดังนี้

     - Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า เช่น mail.yourdomain.com

     - Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account 

 4. กรอกรายละเอียดข้อมูล  Outgoing Mail Server ดังนี้

     - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

     - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account

 

 

 

5. จะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SSL ให้ตอบ ”ไม่” แล้วกดบันทึก

 

                                   


6. เข้าไปที่การ      แล้วเลือกที่บัญชีและรหัสผ่าน

     - ทำการเลือก Email Account ที่ต้องการจะตั้งค่า
 

 7. เลือก Advance

     - Use SSL  เลือกเป็น OFF

     - Authentication เลือกเป็น Password

     - Server Port เป็น 143 หรือ 145

     - Delete from Server   เลือก Never ในกรณีไม่ต้องการลบ Email จาก Server  เพื่อสำรองไว้


 

 

 8. ตรวจสอบการตั้งค่า  Outgoing Server เลือก Primary Server

      ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าตามด้านล่างนี้

          - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

          - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

          - Password  รหัสผ่าน Email Account

          - Use SSL  เลือกเป็น OFF

          - Authentication เลือกเป็น Password

          - Server Port เป็น 25 **หากใช้ 25ไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนเป็น 587 **

          - (หากทำการตั้งค่าได้ถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นตอนที่ทำการ save และ sync)
 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ