คู่มือการ Add/Delete Email Account ผ่านระบบ Webadmin Print

  • 1

คู่มือการเพิ่ม Email Account

1.Login เข้าระบบจัดการ Email Account

โดยปกติจะเข้าด้วย Link : meadmin.yourdomain.com

ใส่ Account ที่เป็น Admin และ Password จากนั้นกด Login


 

 

2. หลังจากเข้าสู่ระบบจัดการ Email คลิกที่ Mail Box ดังรูป

 


 

 
3. คลิกที่ Add New กรอกรายละเอียด Email Account ใหม่ดังนี้

     - ใส่ชื่อ Email ที่ต้องการเพิ่มใหม่

     - ใส่  Password (โดยประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ อักขระพิเศษและตัวเลข)

     - Display Name จะเป็นชื่อที่แสดงเมื่อมีการค้นหาชื่อ Email ตอนกรอก ส่ง Email Account

     - Quota การกำหนดจำนวนพื้นที่ Email ในตัวอย่างนี้ตั้งไว้ที่ 5000 MB

     - Redirect mail เมื่อต้องการ Redirect หรือ Forward ไปที่ Email อื่น เมื่อมีการส่งมาที่ Email Account นี้ สามารถ Copy Email เก็บไว้ที่ Inbox ได้ด้วย โดยเลือก Keep Copy (จะแสดงเมื่อ Edit Email Account)

     - เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Add ได้เลย

 

 

 4. การแก้ไขข้อมูล Email เลือก Edit ในรายการที่การแก้ไข (Edit) สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนี้

     - เปลี่ยน Password Email Account

     - เปลี่ยนรูปแบบการทำ Forward Email Account ถ้าต้องการเก็บ Email ด้วยให้เลือก Keep a copy message

     - เปลี่ยนขนาดพื้นที่ Email Quota

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ